Wsp

"Rozbudowa narzędzi i systemów informatycznych w Spółce MADA w Olsztynie"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
www.rpo.warmia.mazury.pl